One Day, Soon

Vladamir Nabakov to Vera Nabakov
August 19, 1924
..........